Woonoverlast

Meer weten?

Hulp nodig bij de aanpak van woonoverlast? Bel of mail met Katja Steverink van het CCV.

Documenten

Alle documenten

Wetgeving

Handreikingen

Onderzoek

Artikelen

11 dec 2023

Overzicht van overlastprofielen in de aanpak van woonoverlast

Dit overzicht van overlastprofielen helpt professionals om te denken in oplossingsrichtingen en bij het kiezen van mogelijke interventies. Hiermee kunnen zij overlastveroorzakers en hun buren nog beter helpen en de overlast verminderen of beëindigen.

30 mrt 2023

Toolkit en stappenplan 'Omgaan met verward gedrag'

Deze toolkit en het bijbehorende stappenplan is een verzameling van hulpmiddelen voor medewerkers en leidinggevenden van woningcorporaties. Corporaties zien ernstige woonoverlast, incidenten en agressief en verward gedrag richting medewerkers toenemen. Met de toolkit kunnen ze zich hier beter op voor bereiden.

21 mrt 2023

Special over team woningvervuiling Rotterdam

Deze special van het CCV staat volledig in het teken van het team woningvervuiling in Rotterdam. Dit team functioneert als centraal meldpunt in de stad.

19 dec 2022

Samen doordringen tot de kern van het probleem bij woningvervuiling

In dit artikel worden de leden van het Rotterdamse Team woningvervuiling geïnterviewd over hun werkwijze. In de havenstad benaderen ze vervuilingssituaties als een zorgprobleem, en niet als overlast.

12 dec 2022

De aanpak van studentenoverlast

Deze infosheet geeft praktische aanwijzingen bij aanpak van overlast die door studenten wordt veroorzaakt. In de publicatie staat een overzicht van de specifieke kenmerken van studentenoverlast en de mogelijke niet-juridische en juridische instrumenten om dit aan te pakken.

31 mrt 2022

Menu: in 4 stappen naar een huurrechtelijke gedragsaanwijzing

De huursector zet de gedragsaanwijzing steeds vaker in om woonoverlast aan te pakken. Professionals hebben over het gebruik van de gedragsaanwijzing nog wel veel vragen. Hiervoor ontwikkelde het CCV samen met de Rijksuniversiteit Groningen dit menu om in 4 stappen te komen tot een huurrechtelijke gedragsaanwijzing.

08 feb 2022

Escalatieladder Wet aanpak woonoverlast

De escalatieladder geeft gemeenten snel en praktisch overzicht van de stappen die ze kunnen zetten om, met de Wet aanpak woonoverlast, ernstige overlast te stoppen. De escalatieladder bestaat uit 6 treden. Met elke trede worden de handhavingsmaatregelen om de overlast te stoppen ingrijpender.

11 jan 2022

Inzicht in de samenwerking bij toepassing van de Wet aanpak woonoverlast

Gemeentelijke experts die ervaring hebben met de inzet van de Wet aanpak woonoverlast gingen tijdens een overlastlab samen met hun partners uit de zorg dieper in op hun onderlinge samenwerking. Het CCV vatte de uitkomsten van dit overlastlab samen in dit rapport.

24 jun 2021

Handreiking do’s en don’ts Wet aanpak woonoverlast

Wat moet je doen en vooral nalaten bij de dossieropbouw, handhaving en naleving van een gedragsaanwijzing die opgelegd is vanuit de Wet aanpak woonoverlast? Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) vatte recente ervaringen samen in deze handreiking

29 apr 2021

Buurtbemiddeling als bron van sociaal kapitaal

Onderzoek van de Open Universiteit naar de werking, impact en historie van buurtbemiddeling in Zwolle wijst uit dat deze methode een positief effect heeft op het veiligheidsgevoel van burgers. Buurtbemiddeling is bovendien een doeltreffende manier om burenruzies aan te pakken.

02 mrt 2021

Monitor 2 woonoverlast in coronatijd

Monitor van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) over woonoverlast in coronatijd. Deze tweede monitor geeft de laatste stand van zaken weer en maakt tevens een vergelijking met de uitkomsten van eerste meting (juni 2020).

01 mrt 2021

Modelprotocol Signaleringslijst Ongewenst Huurdersgedrag

Huurachterstand, agressie en andere soorten structurele overlast? Soms is het nodig om huurders (tijdelijk) de toegang tot sociale huur te ontzeggen. Met het (model)Protocol Signaleringslijst Ongewenst Huurdersgedrag kunnen woningcorporaties bijhouden welke huurders (tijdelijk) niet welkom zijn.

01 jan 2021

Wet aanpak woonoverlast

Gemeenten hebben meer mogelijkheden gekregen om woonoverlast aan te pakken. De Wet aanpak woonoverlast is op 1 juli 2017 in werking getreden. Door de wet hebben burgemeesters de mogelijkheid gekregen om specifieke gedragsaanwijzingen te geven aan overlastgevers. Het vergroot hiermee de wettelijke mogelijkheden voor gemeenten, bij de aanpak van woonoverlast.

12 nov 2020

Mee(r) doen met Damocles

Burgemeesters hebben de bevoegdheid om panden, zowel woningen als bedrijfspanden, te sluiten als er drugsactiviteiten plaatsvinden. Dit is geregeld in artikel 13b Opiumwet, ook wel bekend als de Wet Damocles. Het boek ‘Mee(r) doen met Damocles’ is een uitgave van het Aanjaagteam Ondermijning.

29 sep 2020

Amendement bij wijziging van het Wetsvoorstel toeristische verhuur van woonruimte

Amendement tot wijziging van de Wet toeristische verhuur van woonruimte. Door het amendement wordt het mogelijk om in plaats van de huurder van een woning de verhuurder van een woning een gedragsaanwijzing op te leggen.

30 jun 2020

Woonoverlast in coronatijd

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie (het CCV) heeft deze enquête gehouden onder een groep professionals van woningbouwcorporaties, gemeenten, politie en zorg en hulpverlening. Het CCV wilde met dit onderzoek meer inzicht krijgen over het aantal meldingen van woonoverlast.

03 feb 2020

Veerkracht in het corporatiebezit. De update: een jaar later, twee jaar verder…

De leefbaarheid in buurten met veel corporatiewoningen gaat harder achteruit dan verwacht. Mensen voelen zich onveiliger, de overlast neemt heftiger vormen aan en dat maakt de oplossingen complexer. Veel buurten staan op het punt te veranderen in probleemgebieden als we nu niet ingrijpen, zo blijkt uit de rapportage 'Veerkracht in het corporatiebezit'

19 dec 2019

Tussentijdse evaluatie Wet aanpak woonoverlast (eindrapport)

Uit deze tussentijdse evaluatie van de Wet aanpak woonoverlast blijkt dat 70 procent van de onderzochte 205 gemeenten de wet heeft ingevoerd (peildatum september 2019). Circa 20% van de onderzochte gemeenten is nog van plan dit te gaan doen; een wat kleiner deel – een op de acht gemeenten – is dat niet van plan.

26 sep 2019

Corporatiemonitor Woonoverlast 2019

Woningcorporaties maken zich grote zorgen over woonoverlast. De woonoverlast neemt toe en personen met verward gedrag veroorzaken deze steeds vaker. Dit blijkt uit de Corporatiemonitor Woonoverlast 2019

06 mei 2019

Website overlastadvies.nl

Wat kun je doen als je last hebt van de buren? Bij overlast is niet voor iedereen direct duidelijk wat je moet of kunt doen en de stap naar officiële instanties is soms groot. Juristen van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) hebben daarom een website opgezet waar burgers gratis juridisch advies ontvangen wanneer zij te maken hebben met overlast door buurtbewoners.

18 apr 2019

Blog: Burenruzies los je op met buurtbemiddeling

Lig jij wel eens wakker ’s nachts? Bijvoorbeeld omdat je gedoe hebt met je buren? Patrick van den Brink, directeur van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid niet, zo schrijft hij in deze blog.

28 mrt 2019

Handvat Gegevensuitwisseling Zorg en Veiligheid

Dit handvat geeft uitleg over gegevensdeling tussen partijen die samenwerken aan de aanpak van complexe (multi)problematiek, zoals bijvoorbeeld zware woonoverlast. Het handvat bevat een uitleg van de belangrijkste regels uit de AVG en geeft aan met welke sectorspecifieke regels bij gegevensuitwisseling in een samenwerkingsverband rekening gehouden dient te worden.

25 mrt 2019

Overlast voorkomen in de wijk

Overlast voorkomen in de wijk, hoe doe je dat? De laatste jaren hebben woningcorporaties geregeld te maken met overlast in de wijk veroorzaakt door huurders die zorg of begeleiding nodig hebben. Hoe kan samenwerking rondom personen met verward gedrag worden ingericht? Welke voorbeelden van preventieve aanpakken zijn er? En wat kan monitoring betekenen?

27 jan 2019

Rotterdam - Actieplan Samen tegen woonoverlast 2019-2023

Dit actieplan beschrijft de gezamenlijke aanpak van woonoverlast in de gemeente Rotterdam. Bij de aanpak staan de slachtoffers van woonoverlast voorop. De maatregelen uit het Actieplan moeten woonoverlast voorkomen en waar nodig beëindigen.

09 nov 2018

Veerkracht in het corporatiebezit. Kwetsbare bewoners en leefbaarheid

Aedes heeft onderzoek laten uitvoeren naar de instroom van kwetsbare groepen in het corporatiebezit. Uit het rapport blijkt dat nieuwe huurders van corporatiewoningen de afgelopen decennia steeds vaker een laag inkomen hebben en een lage opleiding. Daarnaast kampen zij vaker met psychische en fysieke problemen.

27 sep 2018

Eindrapport Schakelteam personen met verward gedrag

De eindrapportage van het Schakelteam Personen met Verward Gedrag begint met een reflectie op wat er al gebeurt in het land. Daarnaast wordt ingegaan op de versterking van de keten sociaal domein-veiligheid-zorg, de regionale samenwerkingsstructuur en het escalatiemodel.

05 jul 2018

Toolbox verward gedrag en niet-zichtbare beperkingen

Verward gedrag wordt vaak veroorzaakt door een licht verstandelijke beperking, autisme of niet-aangeboren hersenletsel. Deze toolbox, ontwikkeld door MEE, biedt tools om met verward gedrag veroorzaakt door niet-zichtbare beperkingen om te gaan.

29 jun 2018

Huurders met verward gedrag

Het Verwey-Jonker Instituut deed in opdracht van Aedes onderzoek onder medewerkers van woningcorporaties naar de omgang met huurders met verward gedrag. Doel van het onderzoek is nagaan welke kennis en vaardigheden corporatiemedewerkers zouden kunnen gebruiken. De belangrijkste conclusie van het onderzoek is dat de overgrote meerderheid van de medewerkers knelpunten ervaart in de omgang met huurders met verward gedrag. En behoefte heeft aan ondersteuning in de omgang met verwarde huurders.

08 jun 2018

Aanpak van buurtoverlast

In dit artikel van het Centraal Bureau voor de Statistiek wordt beschreven welke vorm van overlast volgens de Nederlandse bevolking met prioriteit moeten worden aangepakt. Daarbij wordt ingegaan op de samenhang met de mate waarin een overlastvorm voorkomt in de buurt en waarin mensen er veel hinder van ervaren. Ook verschillen tussen bevolkingsgroepen, zoals tussen mannen en vrouwen en tussen leeftijdsgroepen, en regionale verschillen komen aan bod.

16 mrt 2018

Blog: Boze buren, overlast en het recht

In deze blog bespreekt Michel Vols (Universiteit Groningen) het grootste deel van de jurisprudentie over overlast die van 2016 tot maart 2018 is gepubliceerd. De blog gaat onder andere in op het burenrecht en gevallen waarin de Vereniging van Eigenaren (VVE) is betrokken.

16 feb 2018

Artikel 'Aanpak woonoverlast binnen de VvE'

In dit artikel van VvE Magazine wordt uitgelegd welke mogelijkheden een Vereniging van Eigenaren heeft bij de aanpak van woonoverlast. Het artikel bevat een stappenplan dat de mogelijkheden van een VvE schematisch weergeeft.

15 feb 2018

Gedragsaanwijzing ingebed in het huurrecht?

Kan de gedragsaanwijzing worden aangemerkt als een hype of is het instrument inmiddels een regulier instrument binnen de bestrijding van overlast? Om antwoord te geven op deze vraag is in 2017 en 2018 onderzoek gedaan naar de rol van de gedragsaanwijzing binnen de aanpak van overlast in de huursector.

31 jan 2018

Brochure Buurtbemiddeling

Bij onenigheid tussen buurtbewoners kan buurtbemiddeling door onafhankelijke bemiddelaars uitkomst bieden. Deze methode is speciaal bedoeld voor vroegtijdige aanpak van problemen en wordt in Nederland al langere tijd met succes toegepast.

30 jan 2018

Aan de slag met de aanpak van woonoverlast

Deze folder laat zien hoe het CCV gemeenten en corporaties ondersteunt bij het opzetten van een effectieve aanpak van woonoverlast.

01 nov 2017

Buurtbemiddelaar, eerste hulp bij burenruzies

Harde muziek, blaffende honden, schreeuwende kinderen of een boom die al het licht wegneemt. Steeds meer gemeenten zetten buurtbemiddelaars in om de ruziënde partijen weer om de tafel te krijgen. Dat heeft ook een keerzijde: de bemiddelaars lopen in 20% van de gevallen tegen zeer complexe zaken aan.

26 sep 2017

De aanpak van malafide pandeigenaren & de handhaving van de Woningwet

Per 1 januari 2015 is de Wet versterking handhavinginstrumentarium Woningwet in werking getreden. De Rijksuniversiteit Groningen heeft voor dit onderzoek gekeken naar inzet van de wet over de jaren 2015-2016.

11 sep 2017

Corporatiemonitor verwarde personen

Bewoners met verward gedrag moeten de juiste zorg krijgen en hun buren moeten zonder overlast prettig kunnen wonen. Woningcorporaties dringen aan op betere afstemming en informatie-uitwisseling tussen gemeenten, zorg, welzijn, politie en corporaties. Alleen samen is het mogelijk om overlast aan te pakken en mensen de juiste begeleiding te bieden.Dit blijkt uit de Corporatiemonitor Personen met verward gedrag van Aedes.

03 jul 2017

Model APV-bepaling aanpak woonoverlast

Gemeenten worstelen al lang met het weerbarstige probleem van de woonoverlast. De gemeenteraad kan nu de burgemeester de bevoegdheid geven om bij ernstige en herhaaldelijke woonoverlast gedragsaanwijzingen op te leggen aan de overlastgever. Dit is mogelijk geworden door de inwerkingtreding van de Wet aanpak woonoverlast per 1 juli.

25 jan 2017

Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek: selectieve woningtoewijzing

Gemeenten kunnen per 1 januari 2017 notoir overlastgevende en criminele woningzoekers weren uit een wijk, straat of complex waar sprake is van ernstige leefbaarheidsproblemen. De Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek in verband met de selectieve woningtoewijzing ter beperking van overlastgevend en crimineel gedrag is per 1 januari 2017 in werking is getreden. Deze kan alleen als laatste redmiddel ingezet worden, als alle andere maatregelen al ingezet zijn en onvoldoende effectief zijn.

16 jan 2017

Blog: Aanpakken woonoverlast: tijd voor oplossingen!

Blog van Bert Wijbenga (voorzitter van de raad van bestuur van woningcorporatie Woonbron) over woonoverlast door asociale huurders. “Alles in mij zegt dat we de slachtoffers van woonterreur snellere en effectievere bescherming moeten bieden. De vraag is alleen: hoe?”

31 mrt 2022

Menu: in 4 stappen naar een huurrechtelijke gedragsaanwijzing

De huursector zet de gedragsaanwijzing steeds vaker in om woonoverlast aan te pakken. Professionals hebben over het gebruik van de gedragsaanwijzing nog wel veel vragen. Hiervoor ontwikkelde het CCV samen met de Rijksuniversiteit Groningen dit menu om in 4 stappen te komen tot een huurrechtelijke gedragsaanwijzing.

01 jan 2021

Wet aanpak woonoverlast

Gemeenten hebben meer mogelijkheden gekregen om woonoverlast aan te pakken. De Wet aanpak woonoverlast is op 1 juli 2017 in werking getreden. Door de wet hebben burgemeesters de mogelijkheid gekregen om specifieke gedragsaanwijzingen te geven aan overlastgevers. Het vergroot hiermee de wettelijke mogelijkheden voor gemeenten, bij de aanpak van woonoverlast.

29 sep 2020

Amendement bij wijziging van het Wetsvoorstel toeristische verhuur van woonruimte

Amendement tot wijziging van de Wet toeristische verhuur van woonruimte. Door het amendement wordt het mogelijk om in plaats van de huurder van een woning de verhuurder van een woning een gedragsaanwijzing op te leggen.

16 mrt 2018

Blog: Boze buren, overlast en het recht

In deze blog bespreekt Michel Vols (Universiteit Groningen) het grootste deel van de jurisprudentie over overlast die van 2016 tot maart 2018 is gepubliceerd. De blog gaat onder andere in op het burenrecht en gevallen waarin de Vereniging van Eigenaren (VVE) is betrokken.

03 jul 2017

Model APV-bepaling aanpak woonoverlast

Gemeenten worstelen al lang met het weerbarstige probleem van de woonoverlast. De gemeenteraad kan nu de burgemeester de bevoegdheid geven om bij ernstige en herhaaldelijke woonoverlast gedragsaanwijzingen op te leggen aan de overlastgever. Dit is mogelijk geworden door de inwerkingtreding van de Wet aanpak woonoverlast per 1 juli.

25 jan 2017

Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek: selectieve woningtoewijzing

Gemeenten kunnen per 1 januari 2017 notoir overlastgevende en criminele woningzoekers weren uit een wijk, straat of complex waar sprake is van ernstige leefbaarheidsproblemen. De Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek in verband met de selectieve woningtoewijzing ter beperking van overlastgevend en crimineel gedrag is per 1 januari 2017 in werking is getreden. Deze kan alleen als laatste redmiddel ingezet worden, als alle andere maatregelen al ingezet zijn en onvoldoende effectief zijn.

10 jan 2017

Blog: Airbnb en overlast

Blog van Michel Vols over de vraag wat kunnen verhuurder, gemeente en VvE nu doen aan de overlast van Airbnb. In de blog laat hij ook zien van Wet aanpak woonoverlast toevoegt aan de aanpak van deze specifieke overlast.

07 mrt 2016

Blog: De strijd tegen ondermijning & drugspanden: burgemeesters en 13b Opiumwet

Blog van Michel Vols over de strijd tegen ondermijning en drugspanden. In de blog behandelt hij jurisprudentie over een belangrijk instrument tegen ondermijning: de Wet Damocles.

13 okt 2015

Wet Victoria (artikel 174a Gemeentewet)

De Gemeentewet biedt de burgemeester een mogelijkheid om overlast met behulp van een woningsluiting aan te pakken. Artikel 174a Gemeentewet bepaalt dat hij een woning (huur én koop) kan sluiten indien door gedragingen in de woning de openbare orde rond de woning wordt verstoord.

13 okt 2015

Wet Victor (artikel 13b Woningwet)

De Wet Victor biedt grondslag om een pand na sluiting versneld in gebruik te (laten) nemen en zo leefbaarheidsproblemen als gevolg van langdurige leegstand te voorkomen.

13 okt 2015

Wet Damocles (artikel 13b Opiumwet)

Op basis van de Wet Damocles kunnen woningen worden gesloten waarin drugs (genoemd in de eerste of tweede lijst van de Opiumwet) worden verhandeld of aanwezig zijn.

13 okt 2015

Artikel 17 Woningwet

Met het van kracht worden van artikel 17 van de Woningwet, is leefbaarheid nu ook een grond om panden te sluiten.

18 nov 2013

Kamerbrief 'Aanpak woonoverlast'

Brief van de minister van Veiligheid en Justitie aan de Tweede Kamer over de bevoegdheden voor gemeenten om woonoverlast aan te pakken en nieuwe ontwikkelingen op dit terrein. Volgens de minister beschikken gemeenten over een groot aantal instrumenten om woonoverlast aan te pakken

11 dec 2023

Overzicht van overlastprofielen in de aanpak van woonoverlast

Dit overzicht van overlastprofielen helpt professionals om te denken in oplossingsrichtingen en bij het kiezen van mogelijke interventies. Hiermee kunnen zij overlastveroorzakers en hun buren nog beter helpen en de overlast verminderen of beëindigen.

30 mrt 2023

Toolkit en stappenplan 'Omgaan met verward gedrag'

Deze toolkit en het bijbehorende stappenplan is een verzameling van hulpmiddelen voor medewerkers en leidinggevenden van woningcorporaties. Corporaties zien ernstige woonoverlast, incidenten en agressief en verward gedrag richting medewerkers toenemen. Met de toolkit kunnen ze zich hier beter op voor bereiden.

12 dec 2022

De aanpak van studentenoverlast

Deze infosheet geeft praktische aanwijzingen bij aanpak van overlast die door studenten wordt veroorzaakt. In de publicatie staat een overzicht van de specifieke kenmerken van studentenoverlast en de mogelijke niet-juridische en juridische instrumenten om dit aan te pakken.

31 mrt 2022

Menu: in 4 stappen naar een huurrechtelijke gedragsaanwijzing

De huursector zet de gedragsaanwijzing steeds vaker in om woonoverlast aan te pakken. Professionals hebben over het gebruik van de gedragsaanwijzing nog wel veel vragen. Hiervoor ontwikkelde het CCV samen met de Rijksuniversiteit Groningen dit menu om in 4 stappen te komen tot een huurrechtelijke gedragsaanwijzing.

08 feb 2022

Escalatieladder Wet aanpak woonoverlast

De escalatieladder geeft gemeenten snel en praktisch overzicht van de stappen die ze kunnen zetten om, met de Wet aanpak woonoverlast, ernstige overlast te stoppen. De escalatieladder bestaat uit 6 treden. Met elke trede worden de handhavingsmaatregelen om de overlast te stoppen ingrijpender.

24 jun 2021

Handreiking do’s en don’ts Wet aanpak woonoverlast

Wat moet je doen en vooral nalaten bij de dossieropbouw, handhaving en naleving van een gedragsaanwijzing die opgelegd is vanuit de Wet aanpak woonoverlast? Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) vatte recente ervaringen samen in deze handreiking

01 mrt 2021

Modelprotocol Signaleringslijst Ongewenst Huurdersgedrag

Huurachterstand, agressie en andere soorten structurele overlast? Soms is het nodig om huurders (tijdelijk) de toegang tot sociale huur te ontzeggen. Met het (model)Protocol Signaleringslijst Ongewenst Huurdersgedrag kunnen woningcorporaties bijhouden welke huurders (tijdelijk) niet welkom zijn.

25 mrt 2019

Overlast voorkomen in de wijk

Overlast voorkomen in de wijk, hoe doe je dat? De laatste jaren hebben woningcorporaties geregeld te maken met overlast in de wijk veroorzaakt door huurders die zorg of begeleiding nodig hebben. Hoe kan samenwerking rondom personen met verward gedrag worden ingericht? Welke voorbeelden van preventieve aanpakken zijn er? En wat kan monitoring betekenen?

31 jan 2018

Brochure Buurtbemiddeling

Bij onenigheid tussen buurtbewoners kan buurtbemiddeling door onafhankelijke bemiddelaars uitkomst bieden. Deze methode is speciaal bedoeld voor vroegtijdige aanpak van problemen en wordt in Nederland al langere tijd met succes toegepast.

24 mrt 2016

Handboek aanpak woonoverlast met 12 voorbeeldbrieven

Dit handboek beoogt een praktische handleiding te geven voor medewerkers van corporaties en andere verhuurders bij de aanpak van woonoverlast. Daar waar mogelijk zijn voorbeeldbrieven of -formulieren opgenomen.

20 feb 2016

Tussenrapportage aanjaagteam Verwarde Personen

Het aanjaagteam Verwarde Personen heeft een tussenrapportage opgeleverd. De rapportage beschrijft wat het aanjaagteam in de oriënterende fase heeft opgehaald over de huidige situatie rondom personen met verward gedrag in Nederland.

20 nov 2014

Handreiking gedragsaanwijzing

Overlastveroorzakende huurders kunnen sinds kort een gedragsaanwijzing opgelegd krijgen. Deze handreiking beschrijft wat een gedragsaanwijzing precies inhoudt en welke doeleinden dit instrument dient te realiseren.

01 jul 2014

Aanpak woonoverlast en verloedering (incl. Bijlagen en Aanvullingen)

Deze handreiking biedt gemeentebesturen en -ambtenaren praktische ondersteuning bij het aanpakken van woonoverlast en is gebaseerd op ervaringen uit de praktijk. Veel van die ervaringen zijn als voorbeelden opgenomen.

18 jun 2014

(Buurt)veiligheid in het sociale domein

Het sociale domein is volop in beweging: de rijksoverheid hevelt kerntaken op het gebied van jeugd, zorg en participatie over naar gemeenten. In deze publicatie brengt het CCV de belangrijkste wijzigingen per wet in kaart.

30 jan 2014

Handboek Buurtbemiddeling - conflicten doeltreffend oplossen

Het Handboek Buurtbemiddeling helpt professionals bij gemeenten, corporaties en buurtbemiddelingsorganisaties bij het opzetten en uitvoeren van buurtbemiddeling. Het handboek volgt de verschillende projectfases: voorbereiden, starten, uitvoeren en evalueren.

05 jul 2013

Voorkomen is beter dan uit huis zetten

Deze handleiding gaat over de aanpak van multiprobleemgezinnen met woonproblematiek. Het document bevat een inventarisatie van verschillende aanpakken en van de juridische (on)mogelijkheden als huisuitzetting dreigt of als huurschulden stijgen.

03 sep 2012

Helpen en ingrijpen bij woonoverlast door psychisch kwetsbaren

Bij veel overlastgevallen spelen psychische problemen een rol. Deze publicatie biedt aanvullende middelen om overlast die wordt veroorzaakt door minder goed aanspreekbare mensen te voorkomen of aan te pakken.

31 mrt 2022

Menu: in 4 stappen naar een huurrechtelijke gedragsaanwijzing

De huursector zet de gedragsaanwijzing steeds vaker in om woonoverlast aan te pakken. Professionals hebben over het gebruik van de gedragsaanwijzing nog wel veel vragen. Hiervoor ontwikkelde het CCV samen met de Rijksuniversiteit Groningen dit menu om in 4 stappen te komen tot een huurrechtelijke gedragsaanwijzing.

11 jan 2022

Inzicht in de samenwerking bij toepassing van de Wet aanpak woonoverlast

Gemeentelijke experts die ervaring hebben met de inzet van de Wet aanpak woonoverlast gingen tijdens een overlastlab samen met hun partners uit de zorg dieper in op hun onderlinge samenwerking. Het CCV vatte de uitkomsten van dit overlastlab samen in dit rapport.

29 apr 2021

Buurtbemiddeling als bron van sociaal kapitaal

Onderzoek van de Open Universiteit naar de werking, impact en historie van buurtbemiddeling in Zwolle wijst uit dat deze methode een positief effect heeft op het veiligheidsgevoel van burgers. Buurtbemiddeling is bovendien een doeltreffende manier om burenruzies aan te pakken.

02 mrt 2021

Monitor 2 woonoverlast in coronatijd

Monitor van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) over woonoverlast in coronatijd. Deze tweede monitor geeft de laatste stand van zaken weer en maakt tevens een vergelijking met de uitkomsten van eerste meting (juni 2020).

12 nov 2020

Mee(r) doen met Damocles

Burgemeesters hebben de bevoegdheid om panden, zowel woningen als bedrijfspanden, te sluiten als er drugsactiviteiten plaatsvinden. Dit is geregeld in artikel 13b Opiumwet, ook wel bekend als de Wet Damocles. Het boek ‘Mee(r) doen met Damocles’ is een uitgave van het Aanjaagteam Ondermijning.

30 jun 2020

Woonoverlast in coronatijd

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie (het CCV) heeft deze enquête gehouden onder een groep professionals van woningbouwcorporaties, gemeenten, politie en zorg en hulpverlening. Het CCV wilde met dit onderzoek meer inzicht krijgen over het aantal meldingen van woonoverlast.

03 feb 2020

Veerkracht in het corporatiebezit. De update: een jaar later, twee jaar verder…

De leefbaarheid in buurten met veel corporatiewoningen gaat harder achteruit dan verwacht. Mensen voelen zich onveiliger, de overlast neemt heftiger vormen aan en dat maakt de oplossingen complexer. Veel buurten staan op het punt te veranderen in probleemgebieden als we nu niet ingrijpen, zo blijkt uit de rapportage 'Veerkracht in het corporatiebezit'

19 dec 2019

Tussentijdse evaluatie Wet aanpak woonoverlast (eindrapport)

Uit deze tussentijdse evaluatie van de Wet aanpak woonoverlast blijkt dat 70 procent van de onderzochte 205 gemeenten de wet heeft ingevoerd (peildatum september 2019). Circa 20% van de onderzochte gemeenten is nog van plan dit te gaan doen; een wat kleiner deel – een op de acht gemeenten – is dat niet van plan.

26 sep 2019

Corporatiemonitor Woonoverlast 2019

Woningcorporaties maken zich grote zorgen over woonoverlast. De woonoverlast neemt toe en personen met verward gedrag veroorzaken deze steeds vaker. Dit blijkt uit de Corporatiemonitor Woonoverlast 2019

09 nov 2018

Veerkracht in het corporatiebezit. Kwetsbare bewoners en leefbaarheid

Aedes heeft onderzoek laten uitvoeren naar de instroom van kwetsbare groepen in het corporatiebezit. Uit het rapport blijkt dat nieuwe huurders van corporatiewoningen de afgelopen decennia steeds vaker een laag inkomen hebben en een lage opleiding. Daarnaast kampen zij vaker met psychische en fysieke problemen.

08 jun 2018

Aanpak van buurtoverlast

In dit artikel van het Centraal Bureau voor de Statistiek wordt beschreven welke vorm van overlast volgens de Nederlandse bevolking met prioriteit moeten worden aangepakt. Daarbij wordt ingegaan op de samenhang met de mate waarin een overlastvorm voorkomt in de buurt en waarin mensen er veel hinder van ervaren. Ook verschillen tussen bevolkingsgroepen, zoals tussen mannen en vrouwen en tussen leeftijdsgroepen, en regionale verschillen komen aan bod.

15 feb 2018

Gedragsaanwijzing ingebed in het huurrecht?

Kan de gedragsaanwijzing worden aangemerkt als een hype of is het instrument inmiddels een regulier instrument binnen de bestrijding van overlast? Om antwoord te geven op deze vraag is in 2017 en 2018 onderzoek gedaan naar de rol van de gedragsaanwijzing binnen de aanpak van overlast in de huursector.

26 sep 2017

De aanpak van malafide pandeigenaren & de handhaving van de Woningwet

Per 1 januari 2015 is de Wet versterking handhavinginstrumentarium Woningwet in werking getreden. De Rijksuniversiteit Groningen heeft voor dit onderzoek gekeken naar inzet van de wet over de jaren 2015-2016.

11 sep 2017

Corporatiemonitor verwarde personen

Bewoners met verward gedrag moeten de juiste zorg krijgen en hun buren moeten zonder overlast prettig kunnen wonen. Woningcorporaties dringen aan op betere afstemming en informatie-uitwisseling tussen gemeenten, zorg, welzijn, politie en corporaties. Alleen samen is het mogelijk om overlast aan te pakken en mensen de juiste begeleiding te bieden.Dit blijkt uit de Corporatiemonitor Personen met verward gedrag van Aedes.

30 jun 2016

Slachtoffers in Treiterzaken

Slachtoffers van treitersituaties hebben hier soms jarenlang mee te maken. Ze kunnen hierdoor serieuze gezondheidsproblemen ontwikkelen. Voor dit onderzoek van de GGD Amsterdam is nagegaan welke impact intimidatie in de woonomgeving heeft op slachtoffers.

26 feb 2016

Dieren Verboden

Om op te kunnen treden tegen bepaalde vormen van dierenverwaarlozing en –mishandeling kan de rechter een houdverbod van dieren opleggen. In dit onderzoek wordt nagegaan hoe het houdverbod in de uitvoeringspraktijk verloopt.

31 dec 2015

Hoe werken gedragsmaatregelen woonoverlast?

Om woonoverlast door huurders tegen te gaan, kunnen verhuurders verschillende instrumenten inzetten, variërend van lichte ‘niet-juridische middelen’, waaronder buurtbemiddeling en een formele waarschuwingsbrief, tot zware ‘juridische middelen’, waaronder ontbinding van de huurovereenkomst en huisuitzetting. De gedragsaanwijzing woonoverlast is een instrument dat tussen de lichtere niet-juridische middelen en de zware middelen van ontbinding en ontruiming wordt gepositioneerd.

24 aug 2015

CCV-benchmark: Bewoners steeds vaker zelf naar buurtbemiddeling

Het aantal bewoners dat zelf aan de bel trekt bij buurtbemiddeling is de afgelopen jaren flink toegenomen. In 2007 kwam 23 procent van de aanmeldingen direct van bewoners zelf. In 2014 is het aantal zelfmelders landelijk gestegen naar 45 procent. Dit blijkt uit de jaarlijkse benchmark van het CCV.

29 jan 2015

Politie en 'verwarde personen'

Politiepersoneel komt regelmatig in contact met burgers met psychische en/of verslavingsproblemen die overlast en (gevoelens van) onveiligheid veroorzaken. Dit onderzoek richt zich op het optreden van de politie in relatie tot deze personen.

14 mei 2014

De buurman als vijand

Als er bonje met de buren ontstaat, dan is de aard van de relatie met de buren vaak maatgevend voor een eventuele oplossing ervan. Dit onderzoek geeft antwoord op de vraag hoe de patronen van ernstige burenconflicten eruit zien en wat de aard van de relatie tussen de beide buren is.

01 aug 2013

Oplossingsgerichte aanpak van woonoverlast

Het Centrum voor Openbare Orde en Veiligheid van de Rijksuniversiteit Groningen onderzocht in opdracht van de gemeente Den Haag de wijze waarop woonoverlast op een oplossingsgerichte en pro-actieve manier kan worden bestreden.

21 mrt 2023

Special over team woningvervuiling Rotterdam

Deze special van het CCV staat volledig in het teken van het team woningvervuiling in Rotterdam. Dit team functioneert als centraal meldpunt in de stad.

19 dec 2022

Samen doordringen tot de kern van het probleem bij woningvervuiling

In dit artikel worden de leden van het Rotterdamse Team woningvervuiling geïnterviewd over hun werkwijze. In de havenstad benaderen ze vervuilingssituaties als een zorgprobleem, en niet als overlast.

08 jun 2018

Aanpak van buurtoverlast

In dit artikel van het Centraal Bureau voor de Statistiek wordt beschreven welke vorm van overlast volgens de Nederlandse bevolking met prioriteit moeten worden aangepakt. Daarbij wordt ingegaan op de samenhang met de mate waarin een overlastvorm voorkomt in de buurt en waarin mensen er veel hinder van ervaren. Ook verschillen tussen bevolkingsgroepen, zoals tussen mannen en vrouwen en tussen leeftijdsgroepen, en regionale verschillen komen aan bod.

16 mrt 2018

Blog: Boze buren, overlast en het recht

In deze blog bespreekt Michel Vols (Universiteit Groningen) het grootste deel van de jurisprudentie over overlast die van 2016 tot maart 2018 is gepubliceerd. De blog gaat onder andere in op het burenrecht en gevallen waarin de Vereniging van Eigenaren (VVE) is betrokken.

16 feb 2018

Artikel 'Aanpak woonoverlast binnen de VvE'

In dit artikel van VvE Magazine wordt uitgelegd welke mogelijkheden een Vereniging van Eigenaren heeft bij de aanpak van woonoverlast. Het artikel bevat een stappenplan dat de mogelijkheden van een VvE schematisch weergeeft.

01 nov 2017

Buurtbemiddelaar, eerste hulp bij burenruzies

Harde muziek, blaffende honden, schreeuwende kinderen of een boom die al het licht wegneemt. Steeds meer gemeenten zetten buurtbemiddelaars in om de ruziënde partijen weer om de tafel te krijgen. Dat heeft ook een keerzijde: de bemiddelaars lopen in 20% van de gevallen tegen zeer complexe zaken aan.

16 jan 2017

Blog: Aanpakken woonoverlast: tijd voor oplossingen!

Blog van Bert Wijbenga (voorzitter van de raad van bestuur van woningcorporatie Woonbron) over woonoverlast door asociale huurders. “Alles in mij zegt dat we de slachtoffers van woonterreur snellere en effectievere bescherming moeten bieden. De vraag is alleen: hoe?”

30 sep 2016

Slecht huurderschap, gedragsaanwijzingen en het huurrecht

In 2014 startte een project waarin werd geëxperimenteerd met de inzet van de zogenaamde gedragsaanwijzing. Dit artikel bestudeert de rol van de gedragsaanwijzing bij de aanpak van overlast veroorzaakt door huurders.

29 feb 2016

Gedragsaanwijzing. Helpt dat?

Dit artikel van Aedes-Magazine blikt terug op de pilot Gedragsaanwijzing, waarin woningcorporaties experimenteerden met deze nieuwe interventie. In het magazine komen onder andere Katja Steverink (CCV), Katja Snouwaert (woningcorporatie Clavis) en Francis Saathof (bureau Woon-Talent) aan het woord.

20 feb 2016

Gedragsaanwijzing helpt tegen woonoverlast

In dit artikel geeft Roland Oude Ophuis inzicht in de uitkomsten van de evaluatie gedragsaanwijzing woonoverlast. De gedragsaanwijzing blijkt een effectieve manier om overlast aan te pakken. De overlast stopt in veel gevallen en ontruiming is niet nodig.

12 jan 2016

Helpt dat, een gedragsmaatregel tegen woonoverlast?

In dit artikel gaat mr P.G.A. van der Sanden in op de vraag of het opleggen van een gedragsmaatregel een hype is, of juist een effectief middel om woonoverlast te bestrijden. Wanneer lichtere interventies niet hebben gewerkt, kan de gedragsaanwijzing volgens Van der Sande een effectieve aanvulling zijn.

30 jun 2015

Overlastbestrijding in het huurrecht en bestuursrecht

Dit artikel beschrijft de mogelijkheden om op te treden tegen overlast via het huurrecht en het bestuursrecht. De auteurs lopen de verschillende mogelijkheden langs. Ze behandelen vervolgens ook de belangrijkste en meest recente rechtspraak en ontwikkelingen.

09 jun 2015

5 redenen om een gedragsaanwijzing te vorderen

In dit artikel somt Kees De Jongh van Tomlow Advocaten vijf redenen op om een gedragsaanwijzing te vorderen. Volgens De Jongh is de gedragsaanwijzing is een waardevol instrument om overlast snel en doeltreffend aan te pakken.

30 mei 2015

Gedragsmaatregel voor slechte buren

Optreden tegen overlastgevende huurders is vaak lastig. Een relatief onbekend instrument is het opleggen van een gedragsmaatregel. 'De politie kan daarbij een belangrijke succesfactor zijn', zo is te lezen in het politievakblad Blauw.

31 dec 2014

Helpt het als rechter en overlastgever elkaar knuffelen?

De huidige, juridische aanpak van overlast slaat volgens Michel Vols van de Rijksuniversiteit Groningen geen deuk in een pakje boter. Een rechtspraak die meer op het oplossen van problemen is gericht, kan volgens hem voorkomen dat steeds weer dezelfde mensen overlast veroorzaken en hun slachtoffers traumatiseren.