Woonoverlast

Nieuws

13 feb 2023

Deventer gaat intensiever samenwerken bij aanpak woonoverlast

De gemeente Deventer, politie en woningcorporaties in Deventer gaan intensiever samenwerken om woonoverlast beter en meer in samenhang te kunnen aanpakken. Zij gaan elkaar aanvullen en versterken en hebben afgesproken wanneer er aanleiding is om persoonlijke gegevens van overlastgevers uit te wisselen om tot een aanpak te kunnen komen.

19 jan 2023

Nieuw: FAQ woonoverlast en gegevensdeling

Gegevens delen bij de aanpak van woonoverlast, wat kan wel en wat kan niet? Het is een vraag waar veel professionals regelmatig mee worstelen. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid verzamelde de meest gestelde vragen en formuleerde, samen met professionals, antwoorden.

19 dec 2022

Samen doordringen tot de kern van het probleem bij woningvervuiling

Rotterdam heeft een apart team dat woningvervuiling aanpakt. In de havenstad benaderen ze vervuilingssituaties als een zorgprobleem, en niet als overlast. De teamleden staan regelmatig in enorm vervuilde huizen. In keukens met aangekoekte borden, verrot eten en metershoog afval. Of bij mensen die hun huis zo hebben volgebouwd dat de voordeur niet meer opengaat. Jaarlijks gaat het om meer dan 200 vervuilde woningen.

12 dec 2022

Praktische aanwijzingen bij aanpak studentenoverlast

Nachtelijke feestjes in de tuin of op het dakterras, veel aanloop van bezoekers, opgestapelde bierkratten en grote hoeveelheden geparkeerde fietsen op straat. Hartstikke gezellig als je zelf student bent, maar omwonenden kunnen hier flink last van hebben. Hoe ga je als gemeente en samenwerkingspartners om met dit soort overlast waarbij leefstijlen in de wijk botsen? Uit de uitkomsten van het overlastlab van oktober jl. bundelde het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) praktische aanwijzingen voor de aanpak van overlast die door studenten wordt veroorzaakt.

07 nov 2022

Druk bezocht vragenuurtje woonoverlast

Wat kun je als gemeente doen als een woningeigenaar 12 katten en 1 hond bezit die tuinen van buren vervuilen, met een enorme stank tot gevolg? En kun je dwangsommen, bestuursdwang of een tijdelijk huisverbod die je uitvaardigt op basis van de wet aanpak woonoverlast mandateren aan een teamleider van de afdeling Openbare Orde en Veiligheid? Deze en nog 3 casussen kwamen op 5 december aan bod tijdens het vragenuurtje woonoverlast dat het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid regelmatig organiseert.

04 nov 2022

Vragen over de Wet aanpak woonoverlast? Kom naar de online vragenuurtjes

Het aantal vragen over de aanpak van woonoverlast neemt toe. Elke zes weken organiseert het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) daarom een online vragenuurtje. Heb je vragen, sluit aan!

30 aug 2022

Maassluis gaat meer samenwerken voor betere aanpak woonoverlast

Maassluis gaat woonoverlast harder aanpakken. De gemeente heeft daarom samen met woningcorporatie Maasdelta en de politie afspraken gemaakt om beter samen te werken en informatie te delen. De drie partijen hebben die afspraken vandaag bekrachtigd met de ondertekening van het Regionaal convenant Aanpak van complexe woonoverlast.

17 mei 2022

Buurtbemiddelaars hadden vorig jaar handen vol aan burenruzies door corona

Maar liefst 21.000 meldingen van burenoverlast stroomden vorig jaar binnen bij organisaties die buurtbemiddeling aanbieden. Het aantal meldingen blijft daarmee op een hoog niveau. De coronamaatregelen, zoals de maandenlange lockdown, zorgden voor meer ergernissen en ruzie tussen buren. Dit blijkt uit de benchmark van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV).

13 mei 2022

Deelsessies over de aanpak van woonoverlast

CCV-adviseur Katja Steverink verzorgde op donderdag 12 mei samen met Marcel Smit (stedelijk coördinator woonoverlast en woonzorg van de gemeente Eindhoven) twee sessies over woonoverlast. Deze deelsessies vonden plaats tijdens de verdiepingsbijeenkomst Zorg en Veiligheid in Schijndel. Deze bijeenkomst werd georganiseerd door het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant-Noordoost.

04 apr 2022

Nieuwe publicatie: Menu huurrechtelijke gedragsaanwijzing

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid heeft een menu ontwikkeld om in 4 stappen te komen tot een passende huurrechtelijke gedragsaanwijzing. Want de huursector zet de gedragsaanwijzing steeds vaker in om woonoverlast aan te pakken.

09 feb 2022

Nieuwe publicatie: Escalatieladder Wet aanpak woonoverlast

De nieuwe escalatieladder van het CCV geeft gemeenten snel en praktisch overzicht van de stappen die ze kunnen zetten om, met de Wet aanpak woonoverlast, ernstige overlast te stoppen. De escalatieladder bestaat uit 6 treden. Met elke trede worden de handhavingsmaatregelen om de overlast te stoppen ingrijpender.

19 jan 2022

Landelijke campagne burenproblemen: Dat is makkelijk praten

Buurtbemiddelingsorganisaties zijn gestart met de landelijke campagne: Dat is makkelijk praten. De campagne draait om het voorkomen van escalaties van burenproblemen.

13 jan 2022

Nieuwe publicatie geeft meer inzicht samenwerking handhavers en hulpverleners bij aanpak woonoverlast

Er blijkt een overlap te bestaan tussen de taken en rollen die handhavers en hulpverleners voor zichzelf zien weggelegd bij de inzet van de Wet aanpak woonoverlast. Zo verbinden beide groepen professionals partijen die betrokken zijn bij de aanpak en zijn ze een aanspreekpunt voor andere partijen. Dat is een van de uitkomsten van het tweede overlastlab die het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) organiseerde.

19 nov 2021

Woonoverlast studenten Kralingen (Rotterdam) aangepakt

Bewoners in Kralingen ervaren veel overlast door studenten in hun woonwijk. De gemeente maakt hier met een gerichte aanpak een einde aan. Verantwoordelijk wethouder Karremans heeft samen met bewoners, politie en studentenverenigingen afspraken gemaakt om bewoners hun nachtrust weer terug te geven.

18 nov 2021

Partners in Delft gaan samen aan structurele oplossing voor woonoverlast studenten(panden) werken

De gemeente, TU Delft, politie en studentenhuisvester DUWO gaan sterker samenwerken om woonoverlast door studenten(panden) aan te pakken. Ook een aantal studentenverenigingen werkt hieraan mee. Een gezamenlijke Taskforce moet voor strengere handhaving zorgen – én voor bewustwording. Burgemeester Marja van Bijsterveldt over het hoe en waarom van deze versterkte aanpak.

28 okt 2021

Nieuwe aanpak extreme woningvervuiling Deventer

De gemeente, woningcorporaties en het Bijzondere Zorgteam hebben een nieuwe aanpak ontwikkeld om in te kunnen grijpen als sprake is van ernstige woningvervuiling. De nieuwe aanpak moet ervoor zorgen dat de problemen worden opgelost en dat iemand niet weer in hetzelfde gedrag terugvalt.

21 okt 2021

Meer mogelijk in aanpak woonoverlast Ridderkerk

De gemeente Ridderkerk, verhuurder Wooncompas en de politie hebben afspraken gemaakt om beter samen te werken en informatie te delen bij de aanpak van woonoverlast. De partners hebben nu meer mogelijkheden om die overlast aan te pakken, als een gesprek tussen buren of buurtbemiddeling niet werkt.

17 sep 2021

Wijziging Model-APV over woonoverlast

De VNG heeft artikel 2:79 van de Model-Algemene plaatselijke verordening (APV) over woonoverlast in overeenstemming gebracht met artikel 151d van de Gemeentewet zoals dit sinds 1 januari 2021 luidt. De burgemeester kan, door aanpassingen van de gemeentewet, bij woonoverlast direct een verhuurder aanspreken en hoeft niet eerst de huurder te hebben aangesproken.

09 sep 2021

Samenwerken en gegevens delen in wonen, zorg en veiligheid

Het 'Handelingskader aanpak personen verward gedrag' is sinds kort beschikbaar. Dit document maakt inzichtelijk wat binnen de huidige wetgeving mogelijk is wat betreft samenwerking en gegevens delen tussen professionals in het woon-, zorg- en veiligheidsdomein.

06 sep 2021

Buurtbemiddeling lost al 25 jaar burenruzies succesvol op

De maand september staat in het teken van het 25-jarig bestaan van buurtbemiddeling. Volgens een inschatting van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) werden in die tijd ruim 180.000 conflicten tussen buren gemeld bij de buurtbemiddelingsorganisaties. Het lukt buurtbemiddelaars om in 7 van de 10 situaties buren te helpen naar een oplossing voor hun probleem.

04 aug 2021

Buurtbemiddelingsproject Altena ontvangt wederom Plus-certificaat

Aan buurtbemiddeling Altena is wederom het Plus-certificaat toegekend. Dit wil zeggen dat aan alle kwaliteitscriteria wordt voldaan. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) stelt de kwaliteitstoets op. Een onafhankelijke commissie beoordeelt buurtbemiddelingsprojecten aan de hand van deze criteria.

01 jul 2021

Goed bezocht vragenuurtje Wet aanpak woonoverlast

Ruim 150 professionals sloten aan bij de online update die het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) op 24 juni organiseerde over de Wet aanpak woonoverlast. Dit leverde veel vragen op. Om al deze vragen te beantwoorden is op 30 juni een vragenuurtje gehouden, waar 50 deelnemers aan mee deden.

28 jun 2021

150 deelnemers bij online update Wet aanpak woonoverlast

Ruim 150 professionals sloten aan bij de online update die het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) op 24 juni organiseerde over de Wet aanpak woonoverlast.

24 jun 2021

Nieuw: handreiking do’s en don’ts Wet aanpak woonoverlast

Wat moet je doen en vooral nalaten bij de dossieropbouw, handhaving en naleving van een gedragsaanwijzing die opgelegd is vanuit de Wet aanpak woonoverlast? In een eerste overlastlab deelden experts uit 12 gemeenten en het Zorg- en Veiligheidshuis Twente hun ervaringen. Deze vatte het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) samen in een handreiking die vanaf vandaag online beschikbaar is.

11 jun 2021

Gemeente Vlaardingen aan de slag met aanpak woonoverlast

Het college van burgemeester en wethouders heeft het 'Uitvoeringsprogramma aanpak complexe woonoverlast gemeente Vlaardingen 2021-2022' vastgesteld. De gemeenteraad heeft de afgelopen jaren met regelmaat aandacht gevraagd voor de aanpak van woonoverlast in Vlaardingen.

04 jun 2021

Online bijeenkomst en vragenuurtje over Wet aanpak woonoverlast

Wat is de laatste stand van zaken rondom de Wet aanpak woonoverlast? Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) organiseert in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een korte online update op donderdag 24 juni. En op woensdag 30 juni een vragenuurtje.

18 mei 2021

Record aantal meldingen van burenruzies in coronajaar 2020

Ruim 20.000 meldingen van conflicten tussen buren kwamen vorig jaar binnen bij de buurtbemiddelingsorganisaties. Dat blijkt uit de jaarlijkse benchmark Buurtbemiddeling van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV).

30 apr 2021

Onderzoek Open Universiteit: buurtbemiddeling vergroot gevoel van veiligheid

Onderzoek van de Open Universiteit naar de werking, impact en historie van buurtbemiddeling in Zwolle laat zien dat buurtbemiddeling een positief effect heeft op het veiligheidsgevoel. Buurtbemiddeling blijkt ook een doeltreffende manier om burenruzies aan te pakken.

24 mrt 2021

Schiedam 'Samen tegen woonoverlast'

Schiedam pakt woonoverlast hard aan. Om de samenwerking met politie en woningcorporatie Woonplus te verstevigen en informatie te mogen delen, zijn er afspraken gemaakt in een speciaal uitvoeringsplan. Met de ondertekening van een bijbehorend regionaal convenant zijn deze afspraken bezegeld.

02 mrt 2021

Tweede monitor woonoverlast in coronatijd: de rek is eruit

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) bracht in juni 2020 een monitor uit over woonoverlast in coronatijd. De vraag was toen hoe het op dat moment ging bij gemeenten, corporaties en hun partners met het aantal meldingen van burenruzies/woonoverlast. Om inzicht te krijgen in de ervaringen vanaf september en om te kunnen vergelijken met de uitkomsten van juni, zette het CCV opnieuw een korte enquête uit.

08 feb 2021

Meer gemeenten starten met buurtbemiddeling

Weer 11 nieuwe gemeenten zijn gestart met buurtbemiddeling en daarmee komt de landelijke dekking op 85%. Dat betekent dat 298 gemeenten dit instrument nu inzetten. “We zijn goed op weg naar de 100% score en daar zijn we als Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid trots op”, zegt CCV-adviseur Katja Steverink.

06 jan 2021

Geluidsoverlast toegenomen door corona

Geluidsoverlast van buren is door corona toegenomen. "Doordat zoveel mensen thuis moesten werken en in de zomermaanden vakantie in de achtertuin vierden, werden velen geconfronteerd met overlast", zegt Frannie Herder van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) in de Leeuwarder Courant.

14 dec 2020

Staphorst 300ste gemeente met buurtbemiddeling

De gemeente Staphorst is de 300ste gemeente met buurtbemiddeling. Staphorst start per 1 januari en trekt hierin samen op met de gemeente Dalfsen. Maar liefst 85% van de gemeenten biedt intussen deze dienst aan inwoners aan.

19 nov 2020

Burgemeester Ede maakt eind aan geluidsoverlast via huisverbod

René Verhulst, burgemeester van de gemeente Ede, heeft een bewoners van zijn gemeente wegens aanhoudende geluidsoverlast een huisverbod van 10 dagen opgelegd. Het is voor het eerst in Nederland dat een burgemeester een koopwoning afsluit vanwege geluidsoverlast.

14 okt 2020

Videoregistratie webinar ‘Ins & outs Wet aanpak woonoverlast’

Francis Saathof (Bureau Woontalent), Katja Steverink (het CCCV) en Michel Vols (Rijksuniversiteit Groningen) verzorgden op 28 september 2020 de webinar ‘Ins & outs Wet aanpak woonoverlast’. Vandaag werd de videoregistratie van deze online bijeenkomst gepubliceerd.

06 okt 2020

Veel nieuwe informatie en praktijkvoorbeelden woonoverlast

De website Aanpak Woonoverlast is in de afgelopen weken aangevuld met veel nieuwe voorbeelden, jurisprudentie en de laatste ontwikkelingen. Er staat heel veel nieuwe informatie op de site om professionals te inspireren en zo veel mogelijk kennis over te dragen over de aanpak van woonoverlast.

01 okt 2020

Bijna 500 professionals volgden webinar Ins & outs Wet aanpak woonoverlast

Het CCV verzorgde deze week een webinar over de Wet aanpak woonoverlast. Maar liefst 500 professionals logden in. “Dat geeft wel aan dat we een snaar hebben weten te raken,” zegt CCV-adviseur Katja Steverink, die het webinar hostte.

30 sep 2020

Rotterdam gaat woonoverlast strenger aanpakken

Rotterdam gaat woonoverlast sterker aanpakken. De gemeente, politie, elf woningcorporaties en drie vertegenwoordigers van particuliere verhuurders hebben afspraken gemaakt om beter samen te werken en informatie te delen.

29 sep 2020

Wetswijziging: gedragsaanwijzing voor verhuurder

De Tweede Kamer heeft een amendement tot wijziging van de Wet toeristische verhuur van woonruimte aangenomen. Hiermee wordt het mogelijk om in plaats van de huurder van een woning de verhuurder van een woning een gedragsaanwijzing op te leggen.

28 sep 2020

Meer burenruzies in coronatijd

Burenruzies zijn van alle tijden, maar in coronatijd bereiken ze een piek. Nu meer mensen thuiswerken, levert dat de nodige irritaties op. Bij Beter Buren, het bureau dat bemiddelt bij burenconflicten in Amsterdam en de regio, zagen ze het aantal meldingen sinds de lockdown met een kwart toenemen.

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.